strona glowna.jpg

dyrekcja.jpg

kadra%20pedagogiczna.jpg

historia%20szkoly.jpg

kontakt.jpg

 

 

 ARCHIWUM 2019/2020

 

aktualnosci.jpg

 

KOMUNIKAT DYREKTORA CKU

 

Dyrektor CKU w Inowrocławiu informuje o rozpoczęciu konsultacji dla tegorocznych maturzystów. Proszę słuchaczy o obowiązkowe przyjście w maseczkach. Środki dezynfekcji będą dostępne w szkole. Nie istnieje możliwość zmiany terminu konsultacji oraz godziny. Słuchacze muszą dostosować się do załączonego harmonogramu. Wszystkich chętnych zapraszamy.

 

Harmonogram konsultacji

 

Poniedziałek 25.05. i 1.06.

Historia godz. 15:00-16:00  M. Basińska sala 20

M. Tomczak IIIc

 

WOS godz. 16:00-17:00 M. Basińska sala 20

D. Białek IIIc, M. Meller IIIc, R. Sobczak IIIb, J. Zasada IIIa

 

Wtorek 26.05. i 2.06.

Geografia 15:00-16:00 E. Nowicka sala 27

J. Oczachowska IIIa, K. Zelmanowski IIIc

 

Biologia  15:00-16:00 A. Mirzejewska sala 5

K. Zakrzewska IIIc, A. Napierała IIIc

 

Matematyka  15:00-16:00 R. Bilewicz sala28

A. Błażejewska s.VI, D. Jankowski s.VI

 

Matematyka 16:00-17:00 T. Kosiak sala3

R. Sobczak IIIb, G. Nowicki IIIb, K. Sosnowska IIIb,
K. Szukalski IIIb, F. Wesołowski IIIb

 

J. angielski 17:00-18:00 J. Lubarski sala 3

R. Sobczak IIIb, G. Nowicki IIIb, K. Sosnowska IIIb,
K. Szukalski IIIb, F. Wesołowski IIIb

 

J. angielski 18:00-19:00  J. Lubarski sala3

J. Oczachowska IIIa, D. Suchomska IIIa, J. Zasada IIIa

 

Historia 18:00-19.00 B. Świerska sala 20

R. Sobczak IIIb, F. Wesołowski IIIb, A. Błażejewska s.VI

 

J. angielski 18:00-19:00 A. Gerlach sala 5

K. Zelmanowski IIIc, K. Zakrzewska IIIc,
J. Słomczewski IIIc, A. Napierała IIIc

 

Środa 27.06. i 3.06.

Matematyka 15:00-16:00 R. Bilewicz sala 28

J. Oczachowska IIIa, D. Suchomska IIIa,
J. Zasada IIIa, D. Białek IIIc, M. Meller IIIc

 

J. polski 15:00-16:00 M. Małecka sala26

A. Napierała IIIc, J. Słomczewski IIIc,
M. Tomczak IIIc, K. Zakrzewska IIIc, K. Zelmanowski IIIc

 

J. polski 15:00-16:00 M. Hedeszyńska sala 24

A. Błażejewska s.VI, D. Jankowski s.VI

 

Matematyka 16:00-17:00 R. Bilewicz sala 28

A. Napierała IIIc, J. Słomczewski IIIc, M.
Tomczak IIIc, K. Zakrzewska IIIc, K. Zelmanowski IIIc

 

J. polski 16:00-17:00 M. Małecka sala 26

J. Oczachowska IIIa, D. Suchomska IIIa,
J. Zasada IIIa, D. Białek IIIc, M. Meller IIIc

 

J. polski 16:00-17:00 M. Gazińska sala 12

G. Nowicki IIIb, K. Sosnowska IIIb, K.
Szukalski IIIb, F. Wesołowski IIIb, R. Sobczak IIIb

 

J. angielski 17:00-18:00 A. Gerlach sala 5

A. Błażejewska s.VI, D. Jankowski s.VI,
M. Meller IIIc, D. Białek IIIc

 

J. rosyjski 17:00-18:00 M. Gazińska sala 1

M. Tomczak IIIc


INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY W CZERWCU
I LIPCU 2020 według CKE, MEN, GIS

(egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

Sekcja1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się

1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności:

1) E8 z wszystkich przedmiotów

2) EM z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających w danej szkole

3) EPKwZ z tych kwalifikacji, do których przystępują największe grupy zdających wdanej szkole.

1.6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

rękawiczkach).

1.9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty wprzerwie między egzaminami.

1.11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

2.6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m.Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

2.7. W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.

Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.4. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.7. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu,

4.8. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


UWAGA słuchacze klasy VIII

Konsultacje dla Was przed egzaminem ósmoklasisty odbędą się w szkole dnia 25 maja i 01 czerwcza br. według harmonogramu, z którym zapozna Was wychowawca klasy.


DRODZY SŁUCHACZE

Ukończyliście bardzo ważny etap w swoim życiu - Liceum Ogólnokształcące. Jest to etap, który otworzy Wam kolejne możliwości, czy to w pracy zawodowej, czy też w dalszym kształceniu. Żegnacie się ze szkołą, w której spędziliście, mam nadzieję, wiele dobrych lat. Niestety obecna sytuacja uniemożliwia nam bezpośredni kontakt i pożegnanie. Wierzę jednak, że kiedyś, gdzieś (może znów w CKU) się spotkamy.

Gratuluję wszystkim ukończenia szkoły i życzę powodzenia w dalszym życiu. W imieniu swoim, nauczycieli i pracowników szkoły.

Dyrektor

Elżbieta Andryszak


DRODZY SŁUCHACZE

Słuchacze klas III, którzy chcą kontynuować naukę w szkole policealnej mogą pobrać podanie na stronie szkoły (zakładka zasady przyjęcia), wypełnić je i zostawić w dyżurce szkoły w zaklejonej kopercie. Do podania należy dołączyć oryginał świadectwa.


INFORMACJA

Słuchacze klas III LO mogą odbierać świadectwa od 27.04.2020r. od godz. 10:00 pojedynczo w sekretariacie szkoły,


KOMUNIKAT W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Każdy wychowawca na Messenger utworzy grupę dla swojej klasy. Proszę zaprosić do niej wszystkich słuchaczy klasy oraz nauczycieli uczących.

Na grupach proszę umieszczać materiały do realizacji przez słuchaczy z określeniem terminu odesłania na e-mail nauczyciela danego przedmiotu.

Proszę o potraktowanie semestrów VI jako priorytet ponieważ muszą zakończyć zajęcia do 18 kwietnia.

Egzaminy pisemne odbędą się zdalnie. Proszę podać uczniom treść egzaminu i termin przesłania na e-mail.

Egzaminy ustne odbędą się przez Messenger kamera zgodnie z ilością słuchaczy w klasie i ich pisemnych prac.

Materiał dla słuchaczy proszę podzielić w zależności od ilości godzin do zrealizowania na wydziale stacjonarnym w tygodniu, a na wydziale zaocznym wg listy do realizacji do 18.04.2020r., która zostanie wysłana na e-mail.

Dla każdego semestru na wydziale zaocznym proszę wypełnić następującą kartę pracy do 18.04.2020r. i odesłać na e-mail ewahal@wp.pl

Dalsze terminy w zależności od sytuacji.


UWAGA SŁUCHACZE!

Proszę o potwierdzenie na Facebook Messenger swojej klasy przyjęcia zaproszenia do grupy i przesyłanie na podanego przez nauczyciela przedmiotu e-maila wykonanych zadań.

Egzaminy pisemne odbędą się zdalnie. Nauczyciel przedmiotu poda treść egzaminu i termin odesłania.

Egzaminy ustne odbędą się przez Messenger kamera wg harmonogramu podanego przez nauczyciela przedmiotu na grupie.

Proszę śledzić komunikaty na stronie szkoły!

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego


SŁUCHACZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH I SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH

Podajemy linki dotyczące nauki online z których możecie korzystać:
- na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zakładka "E-materiały”
- Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje
-
e-podręczniki.pl
-
Centralna Komisja Egzaminacyjna: www.cke.gov.pl , tutaj znajdują się zadania przygotowane przez CKE


UWAGA SŁUCHACZE!

Od dnia 12.03. do 25.03.br
zajęcia edukacyjne zostają odwołane.
O wszelkich zmianach będziemy informować w osobnej wiadomości.


"PODZIEL SIĘ KRWIĄ" - Akcja Krwiodawstwa!

Dnia 21 marca 2020 od godziny 9:00 do 11:30  
w budynku szkoły odbędzie się Akcja Krwiodawstwa
na którą zapraszamy wszystkich słuchaczy.


U NAS ZNAJDZIESZ MIEJSCE DLA SIEBIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
informuje, że szkoła od 2.12.2019r. rozpoczyna rekrutację
na następujące kierunki:

liceum ogólnokształcące - 3 letnie
szkoła policealna - technik administracji
                  - technik BHP

Podania należy składać w sekretariacie szkoły
do 31.01.2020r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
pod numerem tel. (52) 357 28 05
lub w zakładce "Oferta szkoły"


ŚWIĄTECZNE PIECZENIE PIERNIKÓW

W związku ze zbliżającymi się świętami gościliśmy w Szkole Rzemiosła , gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach pieczenia pierników. Poznaliśmy poszczególne etapy produkcji pierników. Mieliśmy możliwość praktycznego sprawdzenia swoich zdolności w tym kierunku: wałkowaliśmy ciasto i za pomocą różnych foremek wycinaliśmy pierniczki, które zostały upieczone. Nauczyliśmy się robić lukier, a następnie ozdabialiśmy nim pierniczki według instruktażu Pani uczącej cukierników.

Fotoreportaż z naszej wizyty…[TUTAJ]


11 LISTOPADA OBCHODZIMY 101 ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Słuchacze szkoły podstawowej sprawdzali swoją wiedzę w „Wielkim teście niepodległościowym”.

"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

                                           Marszałek J. Piłsudski

Naszym obowiązkiem jest pamiętać o Polakach, którzy przelewali krew za wolność naszej Ojczyzny.

                                           Organizator : Samorząd Szkolny i Hufiec Pracy

            Foto...[TUTAJ]


ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTY

Dziś  po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wrócili do szkoły nasi słuchacze, aby kontynuować naukę oraz przybyli nowi, którzy rozpoczynają naukę  w murach CKU.Pani  Dyrektor Elżbieta Andryszak w okolicznościowym przemówieniu powitała uczniów po wakacjach i zaprosiła do wspólnej nauki.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego uświetnił swoją obecnością członek zarządu powiatu Pan Włodzimierz Figas, który życzył słuchaczom wszystkiego dobrego na ten rok szkolny.

Nie zawsze jednak powitanie nowego roku było radosne. We wspomnieniach z 1939 roku pojawiają się nie szkolne ławki, koledzy i koleżanki z klasy, a kłęby dymów, trzask i huk.

Życzymy naszym słuchaczom radości z bycia częścią społeczności Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Foto...[TUTAJ]


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich typów szkół odbędzie się 2 września br. o godzinie 15:00
na dziedzińcu szkoły.
Prosimy o przybycie wszystkich Słuchaczy.
Zapraszamy!


 

galeria zdjec.jpg

wydzial zaoczny.jpg

kalendarz roku.jpg

 

dla sluchaczy.jpgbiblioteka.jpgbiblioteka poleca.jpg

 

 

matura.jpg

 

egzamin zawodowy.jpg

 

oferta szkoly.jpg

zasady przyjecia.jpg

 

inspektor.jpg

Archiwum roku 2020/2022

Archiwum roku 2019/2020

Archiwum roku 2018/2019

Archiwum roku 2017/2018

Archiwum roku 2016/2017

Archiwum roku 2015/2016

Archiwum roku 2014/2015

Archiwum roku 2013/2014

Archiwum roku 2012/2013

Archiwum roku 2011/2012

Archiwum roku 2010/2011

Archiwum roku 2009/2010

Archiwum roku 2008/2009